Plan je bezoek
Plan uw bezoek

Algemene voorwaarden

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leverancier : BadTotaal Eibergen.
Cliënt : Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf.
Werkzaamheden : Alle tussen Cliënt en Leverancier overeengekomen (installatie) werkzaamheden, inclusief de door Leverancier via de aan haar gerelateerde toeleveranciers geleverde producten of materialen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Cliënt aanvaardt de voorwaarden door het verstrekken van een opdracht aan Leverancier. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Offertes zijn geldig gedurende 45 dagen na offertedatum, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen en offertes omvatten een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren producten, en zijn gebaseerd op de door Cliënt verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Leverancier gedane opmetingen.

In de aanbiedingen en offertes staan de prijzen vermeld van de te leveren producten en materialen. De werkzaamheden zelf worden uitgevoerd op basis van een vast bedrag (de aanneemsom). Dit bedrag staat eveneens in de aanbiedingen en offertes genoemd. De overeenkomst komt tot stand zodra Leverancier een door Cliënt ondertekende offerte of orderbevestiging heeft ontvangen.

Artikel 3. Prijzen

Alle in de aanbiedingen en offertes genoemde prijzen gelden gedurende de offerteperiode en luiden inclusief BTW. Mochten er wettelijke wijzigingen zijn, bijvoorbeeld in het BTW-percentage, dan worden deze met Cliënt verrekend. Bepalend is daarbij het moment van levering en facturering. Prijswijzigingen in het kader van opruimingen, uitverkopen, showroommodellen, kortingen, actieaanbiedingen en dergelijke hebben geen invloed op de al overeengekomen prijs.

Artikel 4. Betaling

Voor alle overeenkomsten geldt dat de algemene conditie luidt: contante betaling netto bij aflevering/oplevering. Onder contante betaling wordt ook verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Leverancier aangegeven bankrekening op het tijdstip van aflevering, dan wel betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. Bij overeenkomsten die ook (installatie)werkzaamheden inhouden, geldt als algemene betalingsconditie:
– 50% van de overeengekomen totaalsom bij aanvang van het werk;
– 40% bij gereedkoming afmonteren;
– 10% bij oplevering/ingebruikname.

Leverancier stuurt Cliënt hiervoor (deel)facturen. Betaling van facturen of deelfacturen dient plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de geldende termijnen betaalt wordt Cliënt wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Leverancier zal na het verstrijken van de uiterlijke betalingsdatum een betalingsherinnering sturen en Cliënt alsnog de gelegenheid bieden binnen 8 dagen na de datum van de betalingsherinnering te betalen. Indien Cliënt hierop ingebreke blijft, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het in dat geval verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Leverancier is gerechtigd in geval Cliënt surséance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

Leverancier blijft eigenaar van de door hem aan Cliënt verkochte producten en materialen, zolang Cliënt de koopprijs en het
eventueel meer verschuldigde niet volledig aan Leverancier heeft voldaan.

Artikel 6. Levertijd

Bij het sluiten van de overeenkomst deelt Leverancier de verwachte levertijd mee aan Cliënt. Van de (installatie)werkzaamheden wordt de vermoedelijke duur aan Cliënt medegedeeld. Indien de verwachte levertijd niet gehaald lijkt te gaan worden, zal Leverancier dit zo snel mogelijk aan Cliënt melden en zal hij aan Cliënt een nieuwe verwachte levertijd doorgeven. Bij overschrijding van de verwachte dan wel de vast overeengekomen levertijd is Leverancier niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd.

Artikel 7. Reclames en klachten

Indien bij aflevering van goederen en materialen beschadigingen worden geconstateerd, dient Cliënt hiervan op het ontvangstbewijs of de vrachtbrief melding te maken. Cliënt zal uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee dagen na aflevering aan Leverancier melden. Reclames over door Leverancier geleverde of toegepaste producten en materialen, zoals sanitair, tegels en glas, kunnen slechts gehonoreerd worden voor zover de garantiebepalingen van de fabrikant of de toeleverancier van Leverancier hierin voorzien. Op verzoek zal Leverancier deze garantiebepalen aan Cliënt verstrekken.

Artikel 8. Annulering van de overeenkomst

Annulering van de opdracht door Cliënt kan slechts in onderling overleg, tegen een vergoeding voor Leverancier van 30% van de overeengekomen prijs of, bij gebreke daarvan, van de redelijke prijs. Annulering van producten en materialen op bestelling, waarvoor Leverancier reeds verplichtingen met derden is aangegaan, is in principe niet mogelijk, maar Leverancier zal hierover met zijn toeleveranciers overleggen en aan Cliënt laten weten óf en tegen welke kosten annulering mogelijk is. Voor orders die niet geannuleerd kunnen worden blijft Cliënt het overeengekomen bedrag onverminderd verschuldigd.

Artikel 9. Rechten en plichten van Leverancier

Leverancier levert de overeengekomen producten en materialen goed en deugdelijk, en naar de bepalingen van de overeenkomst.
Leverancier voert de werkzaamheden goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit.
Leverancier neemt bij de levering van producten en materialen en bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering of uitvoering van het werk.
Leverancier is verplicht Cliënt er tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op te wijzen dat Cliënt verplicht is ervoor te zorgen dat
de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten. Zo moet bijvoorbeeld de plaats waar de
op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kunnen worden afgesloten, dient er voldaan te zijn aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften en dient er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig te zijn. Indien Leverancier niet
aan zijn hier genoemde plicht voldoet, dient hij de daardoor door Cliënt geleden directe schade en kosten te vergoeden. De door
hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
Leverancier zal Cliënt zo nodig ook wijzen op onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door Cliënt
verlangde constructies en/of werkwijzen, gebreken aan de (on)roerende zaak waar de werkzaamheden worden verricht, of gebreken
in of ongeschiktheid van door Cliënt ter beschikking gestelde materialen of hulpmiddelen.
Leverancier draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door ter zake deskundige personen.
Leverancier verplicht zich na aanvang het werk regelmatig voort te zetten.

Artikel 10. Rechten en plichten van Cliënt

Cliënt stelt Leverancier in de gelegenheid de zaken af te leveren dan wel het werk te verrichten.
Cliënt zorgt ervoor dat Leverancier tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen e.d.) en de
voor het werk te verschaffen gegevens zoals de ligging van de leidingen.
Cliënt is verplicht ervoor te zorgen dat de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht geschikt is om deze te verrichten.
Zo moet bijvoorbeeld de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kunnen worden afgesloten, dient er voldaan te
zijn aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften en dient er elektriciteit, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig
te zijn. Indien Cliënt niet aan zijn plicht voldoet, dient hij de daardoor door Leverancier geleden aantoonbare directe schade en
redelijke kosten te vergoeden. De door hemzelf geleden directe schade en kosten komen alsdan voor zijn eigen rekening.
Cliënt draagt het risico voor schade veroorzaakt door: onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; onjuistheden in de door Cliënt
verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht, gebreken in materialen
of hulpmiddelen die door Cliënt ter beschikking zijn gesteld. Dit doet niet af aan de plicht van Leverancier om Cliënt op deze punten te
wijzen (zie het vorige artikel).
Cliënt dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van Leverancier
behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin
zo’n vertraging ontstaat, dient Cliënt Leverancier daarvan tijdig in kennis te stellen.
Cliënt zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden geen andere werkzaamheden
worden verricht die schade kunnen veroorzaken.
Cliënt zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van producten en materialen goed bereikbaar is, en dat – voor zover dat in zijn
vermogen ligt – al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken. Ook zorgt Cliënt ervoor dat de ruimte
waar de werkzaamheden (moeten) worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door de hierboven genoemde omstandigheden, en deze
omstandigheden kunnen Cliënt worden toegerekend, dan dient Cliënt de daarmee voor Leverancier verband houdende schade te
vergoeden.
Cliënt die tegen het uitdrukkelijke advies van Leverancier aandringt op het verrichten van bepaalde werkzaamheden is aansprakelijk
voor de hierdoor ontstane schade.

Artikel 11. Extra kosten, meer- en minderwerk

Kosten die ontstaan doordat Cliënt in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden Cliënt
extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het
algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door Cliënt worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomen werk dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd.
Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van Cliënt zullen de restanten bij hem door Leverancier worden achtergelaten.
Artikel 12. Overmacht
Indien Leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van
een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken
binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment waarop Leverancier alsnog in staat is deze op de
overeengekomen wijze na te komen.
Ook voor Cliënt geldt dat indien nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan hem kan worden
toegerekend, hij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven is.
Indien nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of gedeeltelijk blijvend onmogelijk is door een oorzaak die
hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich
brengen om de overeenkomst alsnog geheel respectievelijk gedeeltelijk uit te voeren. Partijen treden hiertoe in overleg.
Komen partijen niet tot overeenstemming dan hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk gedeeltelijk te
ontbinden.

Artikel 13. Oplevering

Na afronding van de werkzaamheden nodigt Leverancier Cliënt uit om samen het opgeleverde werk na te lopen en eventueel
geconstateerde gebreken te bespreken. Indien Cliënt niet op deze uitnodiging ingaat, geldt het werk 7 dagen na de uitnodiging als
goedgekeurd. Indien bij de oplevering slechts kleine gebreken worden geconstateerd, geldt het werk als goedgekeurd en opgeleverd,
met dien verstande dat Leverancier binnen een redelijke termijn deze kleine gebreken dient te herstellen. Het werk geldt eveneens
als goedgekeurd, indien het door Cliënt in gebruik wordt genomen.
Na oplevering is het werk voor risico van Cliënt. Leverancier is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die Cliënt op het
tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
Artikel 14. Conformiteit en garantie
Het geleverde product of materiaal moet die eigenschappen bezitten die Cliënt op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik
mag verwachten (conformiteit). Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik, voor zover dit door partijen bij het sluiten van de
overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft Cliënt recht op reparatie respectievelijk vervanging,
ontbinding en/of prijsvermindering.
Leverancier verstrekt bovenop zijn wettelijke verplichting als genoemd in voorgaande alinea garantie aan Cliënt op het geleverde
product of materiaal, voor zover het betreft gebreken waarvan Leverancier niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van
niet met de bestemming overeenkomend gebruik. Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en schriftelijk of
elektronisch anders overeengekomen, wordt een garantie op de producten gegeven voor een termijn van 5 jaar voor de kosten van
reparatie resp. productvervanging, welke derhalve voor rekening komen van Leverancier. Eventuele klachten dienen binnen de
garantietermijn te worden ingediend; de datum van indiening van de klacht door Cliënt is daarbij bepalend.
Het recht op productvervanging komt Cliënt niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen, bijvoorbeeld door een
onderdeel te vervangen.
Indien door de fabrikant van de producten en materialen een verdergaande garantie wordt gegeven aan Leverancier, geldt deze
garantie ook voor Cliënt.
Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde producten en
materialen of van het uitgevoerde werk.
Cliënt is verplicht zich als een goed consument te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de producten en materialen
goed en afdoende worden onderhouden en oordeelkundig worden behandeld.
Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn
volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of
uitsluiten. Uitgesloten van de garantie en/of schadevergoeding is in ieder geval: kit- en voegwerk; douchestrippen; (vervangen van)
ge- en verbruiksschade waarmee onder meer wordt bedoeld lampjes, verkleuring van voegen, materialen/afdicht strips,
verstoppingen en aanslag van kalk.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Onverlet zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is Leverancier niet aansprakelijk
voor schade die het gevolg is van oorzaken die Leverancier niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals
zon, c.v.-leidingen en haarden;
• extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag
luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door Leverancier is aangebracht of een
onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door Leverancier is aangebracht. Leverancier meldt voordat met de
uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn aan Cliënt;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits Leverancier vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het
resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

Leverancier aanvaardt tegenover Cliënt voor niet door Leverancier zelf vervaardigde producten alsmede voor door derden geleverde
grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en andere materialen geen aansprakelijkheid die verder strekt dan die welke die derden
tegenover Leverancier aanvaarden. Elke vordering ter zake van bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade is derhalve
uitgesloten.
Leverancier aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar
verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de
verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is Leverancier
nimmer verplicht anders of meer te presteren of te vergoeden dan hetzij gratis herstel van het mankement, hetzij gratis ter
beschikking stelling van een soortgelijk product of materiaal als het geleverde, hetzij tot betaling van een schadevergoeding die
beperkt is tot het factuurbedrag exclusief B.T.W., zulks naar keuze van Leverancier.
Indien Cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere verplichting die voor hem uit
de met Leverancier gesloten overeenkomst voortvloeit, is Leverancier met betrekking tot deze overeenkomst tot geen enkele
garantie, hoe ook genaamd, gehouden. Evenmin is Leverancier tot garantie verplicht indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn
van normale slijting en/of onjuist gebruik van het geleverde product of materiaal.
De garantieverplichting vervalt eveneens wanneer Cliënt, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Leverancier verandering of
reparaties aan de door Leverancier geleverde producten, materialen en werkzaamheden uitvoert en/of laat uitvoeren.
Aansprakelijkheid jegens derden, voortvloeiend direct of indirect uit door Leverancier geleverde producten en materialen, daaronder
begrepen het gebruik van de producten en materialen, is steeds voor rekening van Cliënt. Voor het geval Leverancier te dezer zake
door derden aansprakelijk zou worden gesteld, is Cliënt verplicht Leverancier tegen dergelijke schaden en aansprakelijkheid te
vrijwaren.

Artikel 16. Intellectueel eigendom

Alle door Leverancier verstrekte stukken, zoals adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Leverancier worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte stukken anders voortvloeit.
Leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. Geheimhouding

Beide partijen zijn, behoudens verplichtingen die de wet hen oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot
geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg
te beslechten.

Meer weten of advies nodig?
Maak een afspraak met Rene Bruggink

Of kom langs in onze showroom aan de Venneslatweg 5 in Eibergen.